VIDYA SAHAKAR







History Of Newspaper

VIDYA SAHAKAR is a MONTHLY newspaper. VIDYA SAHAKAR newspaper is printed in MARATHI language. VIDYA SAHAKAR is a MONTHLY MARATHI newspaper. VIDYA SAHAKAR is published from PUNE in MAHARASHTRA. VIDYA SAHAKAR is having its RNI number 31466/76. VIDYA SAHAKAR was lastly known to be sold at .



Publisher Details:

Name

M K DESHMUKH

Address

250 SHANWAR PETH, PUNE, MAHARASHTRA

Publication Place

250 SHANWAR PETH, PUNE, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

M K DESHMUKH

Address

250 SHANWAR PETH, PUNE, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

SHILPA PRINTERS

Address

250 SHANWAR PETH, PUNE, MAHARASHTRA