PRAYOG PATRIKAHistory Of Newspaper

PRAYOG PATRIKA is a FORTNIGHTLY newspaper. PRAYOG PATRIKA newspaper is printed in HINDI language. PRAYOG PATRIKA is a FORTNIGHTLY HINDI newspaper. PRAYOG PATRIKA is published from PATNA in BIHAR. PRAYOG PATRIKA is having its RNI number 4218/63. PRAYOG PATRIKA was lastly known to be sold at 0. 25 .Publisher Details:

Name

BHAI BHANU PRAKASH

Address

RAJAPUR PATNA, BIHAR

Publication Place

PUSTAK PRANGAN, RAJAPUR, PATNA, BIHAR

printing Address

EXHIBITION ROAD PATNA, BIHAR

Editor Details:

Name

BHAI BHANU PRAKASH

Address

RAJAPUR PATNA, BIHAR

Printing Details:

Name

BIHAR RAJYA SHIKSHAK SAHYOG SANGH LTD. PRESS,

Address

EXHIBITION ROAD PATNA, BIHAR