SHIKSHAN SAMACHAR

शिक्षण समाचारHistory Of Newspaper

SHIKSHAN SAMACHAR is a MONTHLY newspaper. SHIKSHAN SAMACHAR newspaper is printed in MARATHI language. SHIKSHAN SAMACHAR is a MONTHLY MARATHI newspaper. SHIKSHAN SAMACHAR is published from NASHIK in MAHARASHTRA. SHIKSHAN SAMACHAR is having its RNI number 19092/70. SHIKSHAN SAMACHAR was lastly known to be sold at 1 .Publisher Details:

Name

KANTILAL RAMCHANDRA JAIN

Address

4247 VIDYA BHUSHAN PANCHAYATI NASHIK, MAHARASHTRA

Publication Place

4247 VIDYA BHUSHAN PANCHAYATI NASHIK, MAHARASHTRA

printing Address

NASHIK, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

KANTILAL RAMCHANDRA JAIN

Address

4247 VIDYA BHUSHAN PANCHAYATI NASHIK, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

VIKAS MUDRANALYA

Address

NASHIK, MAHARASHTRA