BHANDARI SAMACHAR

भंडारी समाचारHistory Of Newspaper

BHANDARI SAMACHAR is a MONTHLY newspaper. BHANDARI SAMACHAR newspaper is printed in MARATHI language. BHANDARI SAMACHAR is a MONTHLY MARATHI newspaper. BHANDARI SAMACHAR is published from MUMBAI in MAHARASHTRA. BHANDARI SAMACHAR is having its RNI number 21339/74. BHANDARI SAMACHAR was lastly known to be sold at 1 .Publisher Details:

Name

MADHUKAR T. BANDIWDEKAR

Address

G - 4, SHARDASHRAM BHAVAN, SHANKAR ROAD, DADAR, MUMBAI, MAHARASHTRA.

Publication Place

G - 4, SHARDASHRAM BHAVAN, SHANKAR ROAD, DADAR, MUMBAI, MAHARASHTRA.

printing Address

GOKHALE CROSS ROAD NO. 2, DADAR, MUMBAI, MAHARASHTRA.

Editor Details:

Name

MADHUKAR T. BANDIWDEKAR

Address

G - 4, SHARDASHRAM BHAVAN, SHANKAR ROAD, DADAR, MUMBAI, MAHARASHTRA.

Printing Details:

Name

M/S PROSPECT PRINTING PRESS

Address

GOKHALE CROSS ROAD NO. 2, DADAR, MUMBAI, MAHARASHTRA.