AWAZ E SADAKAT

आवाज़ ए सदाकतHistory Of Newspaper

AWAZ E SADAKAT is a WEEKLY newspaper. AWAZ E SADAKAT newspaper is printed in URDU language. AWAZ E SADAKAT is a WEEKLY URDU newspaper. AWAZ E SADAKAT is published from NASHIK in MAHARASHTRA. AWAZ E SADAKAT is having its RNI number MAHURD/2010/36248. AWAZ E SADAKAT was lastly known to be sold at RS. 1/- .Publisher Details:

Name

SHAIKH AHMED SHAIKH SHABBIR

Address

S. NO. 209/2, PLOT NO. 287 LAST LANE, SHABBIR NAGAR, MALEGAON (NASHIK)- 423303. MAHARASHTRA

Publication Place

S. NO. 209/2, PLOT NO. 287 LAST LANE, SHABBIR NAGAR, MALEGAON (NASHIK)- 423303. MAHARASHTRA

printing Address

10, SARDAR NAGAR, MOHAMMED ALI ROAD, MALEGAON, DIST. NASHIK. MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

SHAIKH AHMED SHAIKH SHABBIR

Address

S. NO. 209/2, PLOT NO. 287 LAST LANE, SHABBIR NAGAR, MALEGAON (NASHIK)- 423303. MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

SHARP OFFSET PRESS

Address

10, SARDAR NAGAR, MOHAMMED ALI ROAD, MALEGAON, DIST. NASHIK. MAHARASHTRA