ASTHA SAMACHAR

आस्था समाचारHistory Of Newspaper

ASTHA SAMACHAR is a FORTNIGHTLY newspaper. ASTHA SAMACHAR newspaper is printed in MARATHI language. ASTHA SAMACHAR is a FORTNIGHTLY MARATHI newspaper. ASTHA SAMACHAR is published from NASHIK in MAHARASHTRA. ASTHA SAMACHAR is having its RNI number MAHMAR/2012/42885. ASTHA SAMACHAR was lastly known to be sold at RS. 25/- .Publisher Details:

Name

VIKRAM BHANUDAS SAKORKAR

Address

2188, TIWANDHA CHOWK, NASHIK, MAHARASHTRA

Publication Place

2188, TIWANDHA CHOWK, NASHIK, MAHARASHTRA

printing Address

VAKILWADI CORNER, GHANKAR LANE, NASHIK- 1, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

VIKRAM BHANUDAS SAKORKAR

Address

2188, TIWANDHA CHOWK, NASHIK, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

YASHASHREE OFFSET

Address

VAKILWADI CORNER, GHANKAR LANE, NASHIK- 1, MAHARASHTRA