LEKHA PARIKASHA PRAKASH 'History Of Newspaper

LEKHA PARIKASHA PRAKASH ' is a QUARTERLY newspaper. LEKHA PARIKASHA PRAKASH ' newspaper is printed in HINDI language. LEKHA PARIKASHA PRAKASH ' is a QUARTERLY HINDI newspaper. LEKHA PARIKASHA PRAKASH ' is published from DELHI in DELHI. LEKHA PARIKASHA PRAKASH ' is having its RNI number 47177/90. LEKHA PARIKASHA PRAKASH ' was lastly known to be sold at .Publisher Details:

Name

BALBIR SINGH MALVIYA

Address

BHARAT KE NIYANTRAK MAHALEKHA PRISHAK KARYALAYA, NEW DELHI

Publication Place

BHARAT KE NIYANTRAK MAHALEKHA PRISHAK KARYALAYA, NEW DELHI

printing Address

20 DARYAGANJ, DELHI

Editor Details:

Name

BALBIR SINGH MALVIYA

Address

BHARAT KE NIYANTRAK MAHALEKHA PRISHAK KARYALAYA, NEW DELHI

Printing Details:

Name

AKASH DEEP PRINTERS

Address

20 DARYAGANJ, DELHI